معتمد ناحیه یک منطقه یک عنوان کرد
اجرای بیش از ۱۱۴ میلیارد ریال پروژه در محدوده پشت مشهد

معتمد ناحیه یک منطقه یک، ارزش پروژه‌های اجرا شده در محدوده پشت مشهد و حوالی آن را در دوره مدیریت شهری کنونی بیش از 114 میلیارد ریال ذکر کرد.