معتمد محلی:
برگزاری تور معتمدان می‌تواند اعتماد و مشارکت شهروندان را افزایش دهد

معتمد ناحیه چهار منطقه پنج، برگزاری برنامه‌هایی مانند تور معتمدان را عامل افزایش اعتماد و مشارکت شهروندان دانست و گفت: چنین اقداماتی می‌تواند موجب تبادل نظر میان مدیران و افزایش انگیزه کار و تلاش شود.